การอบรม

เรื่อง "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ" 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


-----------------------------------------

จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยายเวลา 09.00-12.00 น. เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ

บรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์


เวลา 13.00-14.00 น. เรื่อง แนวทางการส่งผลงานเพื่อพิมพ์ในวารสนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรยายโดย นายอภิวัฏ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เวลา 14.00-15.00 น. เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิง

บรรยายโดย นางสาวน้ำผน น้อยประเสริฐ บรรณารักษ์ชำนาญการ กองแผนงานและวิชาการ


เวลา 15.00-16.00 น. เรื่อง การใช้งานวารสนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับผู้นิพนธ์ (Author)

บรรยายโดย นางสาวอภิมน จิรพงศธร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


เวลา 16.00-16.30 เรื่อง เรื่องเล่าประสบการณืการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

บรรยายโดย นางอุรุญากร จันทร์แสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับหน้าแรก