การบรรยายธรรมพิเศษ

เรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

พระอุโบสถวัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทุรี

และผ่านระบบออนไลน์่ (ZOOM, Facebook Live)

------------------------------------------------

เรื่อง "การพัฒนาจิตใจให้เกิดจิตตปัญญาในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต"

วิทยากรบรรยายโดย  พระมหาทวี โพธิเมธี

  เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา

-----------------------------------------


กลับหน้าแรก