หลักการและเหตุผล

           สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ knowledge และ know how สำหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านอื่นๆ

ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

       2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป้าหมาย

       เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดีระหว่างนักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับสาระความรู้เพื่อการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอย่างให้มีสุขภาพดี