องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดงาน/เกี่ยวกับสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ

13.10.66 II วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566

  14.10.66 II  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

  21.10.66 II พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทรา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

    23.10.66 II วันปิยมหาราช (น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) 

   

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดทำความดีเพื่อสังคม

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

17.02.66 II จัดอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์       
26-27.01.66 II  อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดวิถีวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย

08.11.65 II เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง  

 

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

21.12.65 II ทำกิจกรรม ณ ศูนย์พัมนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ