พิมพ์ประกาศนียบัตร สววพ.

หนังสือส่งประกาศนียบัตร

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

หนังสือส่งประกาศนียบัตร
หลักสูตรการอบรมต่างๆ ซึ่งประกาศนียบัตรจะออกโดยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 หนังสือส่งประกาศนียบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เลือกรายการหนังสือส่งประกาศนียบัตร ดังนี้


 หนังสือส่งประกาศนียบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลือกรายการหนังสือส่งประกาศนียบัตร ดังนี้

การอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การสร้างคุณอำนวยด้านการจัดการความรู้ (KM Facilitator)

การตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL Checklist

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ

การอบรมมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Systems biology training course 2023" Part I

อบรมเรื่อง "การประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี" ตาม ESPReL CHECKLIST

อบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (training for the trainer) ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี" ในรูปแบบ peer evaluation

อบรมเรื่อง "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้ห้องปฏิบัติการด้านเคมี" (สำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนห้องปฏิบัติการ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Systems biology traing course 2023" Part II

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้ทบทวนบทความ เรื่อง "การใช้งานระบบ Thai Journal Online System (ThaiJO)

เสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 

โครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ประจำปี 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Systems biology trining course 2023" part III


 หนังสือส่งประกาศนียบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เลือกรายการหนังสือส่งประกาศนียบัตร ดังนี้

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ ๓ (Biosafety level 3 laboratory)

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ประจำปี 2565 (ภาคทฤฏีและภาคปฏิบัติ)

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมินความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โปรแกรม ESPReL checklist  รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Smart Incubator & Accelerator) ประจำปี 2565


 หนังสือส่งประกาศนียบัตร ปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลือกรายการหนังสือส่งประกาศนียบัตร ดังนี้

โครงการอบรม Systems Biology Training Course ครั้งที่ ๑

การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาฐาน ISO 15198/ ISO 15190

โครงการอบรม “KM การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี”  

อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในสถานปฏิบัติการระดับ ๓ (Biosafety level 3 laboratory)

อบรมหลักสูตรฟื้นฟูความรู้ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

การอบรมความรู้ “ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี”

การอบรมประชุม "Research Human Participant Protection Course and GCP For The New Coming Investigators" ประจำปี 2564

การอบรมให้ความรู้ “ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี" ตาม มอก. 2677: 2558

โครงการอบรม "KM การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา"

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Smart Incubator & Accelerator) ประจำปี 2564