การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA)

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2567

ระดับหน่วยงาน 

DOWNLOAD  >>คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3578/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานระดับหน่วยงานสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน สววพ.
(การประเมิน ITA)  ดังนี้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
จากเว็บไซต์กลุ่มงานจริยธรรม LINK: ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/127 

สรุปผลแบบสำรวจการรับรู้การดำเนินงานด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับกรม  

1. Download คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2673/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2565

2. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. เอกสารจากสำนักงาน ป.ป.ช. 

4. การดำเนินการประเมิน ITA 

5. Download มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. Download แผนปฏิบัติการเร่งรัดขับเคลื่อนการประเมิน ITA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. Download  หนังสือที่ สธ 0638/ว0034 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ. 2566 การประเมิน ITA (ระดับกรม) เฉพาะแบบวัด OIT

8. Download ผลคะแนนการประเมิน ITA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9. Download  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA DMSc 2023)ระดับหน่วยงาน 

1. Download คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3407/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานระดับหน่วยงานสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

2. การดำเนินงานการประเมิน ITA ของหน่วยงานภายในกรม 

3. Download หนังสือที่ สธ 0638/ว0021 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แบบสำรวจการรับรู้การดำเนินงานด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับกรม, ระดับหน่วยงาน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(การประเมิน ITA)

หนังสือที่สธ 0638/ว1658 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(การประเมิน ITA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2566

(ITA DMSc 2023)