พิมพ์ประกาศนียบัตร
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกใบประกาศนียบัตร ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เลือกรายการที่ต้องการ ดังนี้

คลิกดูเพิ่มเติม  1. หนังสือรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Certificate) กรมวิทยาศาสตร์การแแพทย์ (SOP)

คลิกดูเพิ่มเติม     2. หนังสือรับรองหน่วยงานที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3
    ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจ่ากสัตว์ พ.ศ. 2558 (หมดอายุวันที่ 17 เมษายน 2567) 

คลิกดูเพิ่มเติม     3. เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร

คลิกดูเพิ่มเติม    4. หนังสือส่งประกาศนียบัตรการอบรมของแต่ละหลักสูตร

คลิกดูเพิ่มเติม     5. ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร

คลิกดูเพิ่มเติม 6. พิมพ์ประกาศนียบัตร

คลิก(แถบสีแดงด้านล่าง)เพื่อเข้าสู่ระบบพิมพ์ประกาศนียบัตร

ฟอร์มเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยากร/ผู้รับการอบรม/ผู้ส่งและผู้ประเมินบทความวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับการขอคำยินยอมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการจัดทำแบบลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google Form
ที่มาของข้อมูลจาก : ระบบจัดการองค์ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (KMIS) LINK : KMIS

การขอความยินยอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุม/อบรม/สัมมนา
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และทีมจัดงานการประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลเชื่อมั่นว่า สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และทีมจัดงานการประชุม/อบรม/สัมมนา จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม จึงขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านลงทะเบียนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อจัดทำรายชื่อหรือเอกสารสำหรับประกอบการประชุม/อบรม/สัมมนา
2. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่างๆบนระบบเว็บไซต์ของกรม และบน
              ระบบสื่อออนไลน์สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสื่อออนไลน์
3. เพื่อจัดทำและเผยแพร่วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้ย้อนหลัง (เมื่อได้รับอนุญาติ)
4. เพื่อติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา รับทราบ
5. เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม/อบรม/สัมมนา
6. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รูปถ่าย และวิดีโอต่างๆ ในวันจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา
7. เพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ลงนามบนประกาศนียบัตร
8. เพื่อประกอบเป็นฐานข้อมูลทำประกาศนียบัตร (นำมาพิมพ์บนประกาศนียบัตร)
9. เพื่อนำมาประกอบการเขียนข้อมูล web app ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร
10. อื่นๆ (ถ้ามี )......................................

  ทั้งนี้   สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และทีมจัดงานการประชุม/อบรม/สัมมนา  จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา เท่านั้น
หมายเหตุ* กรณีเป็นทำเป็น google form อาจทำ form แบบแบ่งส่วนให้ผู้ลงทะเบียนแสดงความยินยอม หากไม่ยินยอมให้สิ้นสุดการลงทะเบียน และ/หรือ พิจารณาใช้ฟังก์ชันรวบรวมที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ลงทะเบียนร่วมด้วย