พิมพ์ประกาศนียบัตร
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2567
ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.


เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร

        1. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

        2. ต้องยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมอบรม  ณ วันจัดอบรมเท่านั้น  

             (ต้องลงชื่อยื่นยันตัวตนเข้าอบรมให้ครบทั้ง 3 วัน)   

              - กรณีผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม  จะใช้การลงทะเบียนหน้าห้องอบรมในการยืนยันตัวตน      

              - กรณีผู้เข้าร่วมอบรม Online ผ่านทาง Zoom Application จะใช้การลงชื่อผ่านระบบ Google form ในการยืนยันตัวตน

        3. ต้องทำแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test) และหลังอบรม (Post-Test) (จะต้องทำให้ครบทั้ง Pre-Test,Post-Test)

            ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร "ผ่านการอบรมหลักสูตร"

            และผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 ลงมา  จะรับประกาศนียบัตร "ได้เข้าร่วมการอบรม"

            กรณีผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ครบทุกข้อ จะได้รับรับประกาศนียบัตร "ได้เข้าร่วมอบรม"

หมายเหตุ: การทำแบบทดสอบ Post- Test สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณีทำแบบทดสอบเกิน 3 ครั้ง ผู้จัดจะเลือกลำดับที่ 1-3 ตามเวลาที่ระบุคู่มือการดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ ดังนี้

คลิกดูเพิ่มเติม  1. หนังสือรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Certificate) กรมวิทยาศาสตร์การแแพทย์ (SOP)

คลิกดูเพิ่มเติม     2. หนังสือรับรองหน่วยงานที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3
    ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจ่ากสัตว์ พ.ศ. 2558 (หมดอายุวันที่ 17 เมษายน 2567) 

คลิกดูเพิ่มเติม     3. เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร

คลิกดูเพิ่มเติม    4. หนังสือส่งประกาศนียบัตรการอบรมของแต่ละหลักสูตร

คลิกดูเพิ่มเติม     5. ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร

คลิกดูเพิ่มเติม 6. พิมพ์ประกาศนียบัตร

โครงการอบรมที่ลงทะเบียนใบประกาศนียบัตร กับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลงทะเบียน ปี 2567 

01.02.2567 [สววพ. 67/00001 - สววพ. 67/00434]
>>> การอบรมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ

ลงทะเบียน ปี 2566

26-27.01.2566 [สววพ. 66/03552 - สววพ. 66/03875]
>>>การอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21.04.2566 [สววพ. 66/03876 - สววพ. 66/04038]
>>>การสร้างคุณอำนวยด้านการจัดการความรู้ (KM Facilitator)

27-28.04.2566 [สววพ. 66/04039 - สววพ. 66/04176]
>>>การตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL Checklist

09.05.2566 [สววพ. 66/04177 - สววพ. 66/04411]
>>>การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ

30.05.2566 [สววพ. 66/04412 - สววพ. 66/04457]
>>>Systems biology training course 2023. “ATMPs standard regulation and law. Part1 Regulatory Pathways and Point to Consideration” ประจำปีงบประมาณ 2566

27.06.2566 [สววพ. 66/04458 - สววพ. 66/04521]
>>>อบรมเรื่อง "การประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี" ตาม ESPReL CHECKLIST

27-28.06.2566 [สววพ. 66/04522 - สววพ. 66/04576]
>>>อบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (training for the trainer) ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี" ในรูปแบบ peer evaluation

29.06.2566 [สววพ. 66/04576 - สววพ. 66/04685]
>>>อบรมเรื่อง "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้ห้องปฏิบัติการด้านเคมี" (สำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนห้องปฏิบัติการ)

04.07.2566 [สววพ. 66/04686 - สววพ. 66/04750]
>>>รอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Systems biology traing course 2023" Part2

14.07.2566 [สววพ. 66/04751 - สววพ. 66/04815]
>>>โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้ทบทวนบทความ เรื่อง "การใช้งานระบบ Thai Journal Online System (ThaiJO)

29.06.2566 [สววพ. 66/04816 - สววพ. 66/04818]
>>>อบรมเรื่อง "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้ห้องปฏิบัติการด้านเคมี" (สำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนห้องปฏิบัติการ)

22.08.2566 [สววพ. 66/04819 - สววพ. 66/04869]
>>>เสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23.08.2566 [สววพ. 66/04870 - สววพ. 66/05053]
>>>การอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 [สววพ. 66/05054 - สววพ. 66/05115]
>>>โครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ประจำปี 2566

15.09.2566 [สววพ. 66/05116 - สววพ. 66/05146]
>>>อบรมเชิงปฏิบัติการ "Systems biology trining course 2023" part3

29.11.2566 [สววพ. 66/05147 - สววพ. 66/05156]
>>>อบรมหลักสูตร "Systems biology trining course" ครั้งที่ 1/2567


ลงทะเบียน ปี 2565

23-27.05.2565 [สววพ. 65/2717-BSL3 - สววพ. 65/2748 BSL3]
>>>การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ ๓ (Biosafety level 3 laboratory)

06-21.07.2565 [สววพ. 65/02749 - สววพ. 65/03451]
>>>การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ประจำปี 2565 (ภาคทฤฏีและภาคปฏิบัติ)

09.09.2565 [สววพ. 65/03452 - สววพ. 65/03498]
>>>โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

30.08.2565 [สววพ. 65/03499 - สววพ. 65/03522]
>>>ผลการประเมินความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โปรแกรม ESPReL checklist  รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ธันวาคม 2564- กันยายน 2565 [สววพ. 65/03523 - สววพ. 65/03551]
>>>โครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Smart Incubator & Accelerator) ประจำปี 2565


ลงทะเบียน ปี 2564

02-03.12.2563 [สววพ. 64/708 - สววพ. 64/999]
>>>โครงการอบรม Systems Biology Training Course ครั้งที่ 1 The impact of standards and regulation on systems biology innovations ครอบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003 และ ISO 19001: 2018

21-22.01.2564 [สววพ. 64/1000  - สววพ. 64/1009]
>>>การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาฐาน ISO 15189/iso 15190

02-03.12.2563 [สววพ. 64/1010 - สววพ. 64/1301]
>>>โครงการอบรม Systems Biology Training Course ครั้งที่ 1 The impact of standards and regulation on systems biology innovations ครอบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003 และ ISO 19001: 2018

27-28.05.2564 [สววพ. 64/1302 - สววพ. 64/1652]
>>>อบรมโครงการ KM การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี

18-21.05.2564 [สววพ. 64/1653-BSL3 - สววพ. 64/1679-BSL3]
>>>อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในสถานปฏิบัติการระดับ ๓ (Biosafety level 3 laboratory)

22-24.06.2564 [สววพ. 64/1680 - สววพ. 64/1850]
>>>อบรมหลักสูตรฟื้นฟูความรู้ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

24.06.2564 [สววพ. 64/1851 - สววพ. 64/2129]
>>>การอบรมความรู้  “ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี”

05-06.07.2564 [สววพ. 64/2130 - สววพ. 64/2294]
>>>การอบรมประชุม Research Human Participant Protection Course and GCP For The New Coming Investigators

14-15.07.2564 [สววพ. 64/2295 - สววพ. 64/2475]
>>>การอบรมให้ความรู้ “ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตาม มอก. 2677: 2558”

24.06.2564 [สววพ. 64/2476 - สววพ. 64/2502]
>>>การอบรมความรู้  “ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี”

29-30.07.2564 [สววพ. 64/2503 - สววพ. 64/2657]
>>>KM การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

มกราคม - กันยายน 2564 [สววพ. 64/2658 - สววพ. 64/2716
>>>โครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Smart Incubator & Accelerator) ประจำปี 2564


ลงทะเบียน ปี 2563

06-07.01.2563 [63/001-63/059] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

23-24.01.2563 [63/060-63/089] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

16-17.01.2563 [63/090-63/128] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

30-31.01.2563 [63/129-63/156] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

27.28.01.2563 [63/157-63/228] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

04.05.02.2563 [63/229-63/300] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

13-14.02.2563 [63/301-63/349] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

02-03.03.2563 [63/350-63/395] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

05-06.03.2563 [63/396-63/439] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

27-28.02.2563 [63/440-63/485] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

16-17.07.2563 [63/486-63/547] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

23-24.07.2563 [63/548-63/610] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

13-14.08.2563 [63/611-63/682] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

22-24.09.2563 [63/683-BSL3-63/707-BSL3] >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ


ลงทะเบียน ปี 2562

18-19.07.2562  >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ [62/001-62/047]

22-23.07.2562  >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ [62/048-62/092]

19-20.07.2562  >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ [62/093-62/141]

26-17.07-2562  >>>หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ [62/142-62/193]

ภาพกิจกรรมในการอบรมต่างๆ