พิมพ์ประกาศนียบัตร สววพ.

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

เอกสารเผยแพร่

โปรดอ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร

1. อบรมการสร้างคุณอำนวยด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Faciltator : KM facilitator)

 คำอธิบาย  เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบแต่ละหลักสูตร มีดังนี้
1. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย google form ระหว่างวันที่เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันก่อนมีการจัดอบรม 1 วัน
2. ต้องลงชื่อรายงานยืนยันตัวตนในช่องแชทด้วยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
3. กรณี ที่ลงชื่อเข้า ZOOM ด้วยชื่อและนามสกุล ที่สามารถอ่านหรือตรวจสอบได้ (เป็นอีกช่องทางของการตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม)

  4. กรณี ที่ลงชื่อที่หน้าห้องประชุมที่จัดอบรม (เป็นอีกช่องทางของการตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม)

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้มีชื่ออยู่ในข้อ 1-4 จะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ลงนามบนประกาศนียบัตรเป็นท่านผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. อบรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL Checklist)

 คำอธิบาย  เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบแต่ละหลักสูตร มีดังนี้
1. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย google form ระหว่างวันที่เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันก่อนมีการจัดอบรม 1 วัน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องลงชื่อในระบบออนไลน์ด้วย Google form ทั้ง 2 วัน (ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566) เพื่อการยืนยันตัวตนว่าเข้าร่วมอบรม
3. กรณี ที่ลงชื่อที่หน้าห้องประชุมที่จัดอบรม (ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566)  (เป็นอีกช่องทางของการตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม)
4. ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องทำแบบทดสอบ Rre-test และ Post-test ซึ่งคะแนนสอบ Post-test จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 11 ข้อ (จะคิดเป็นคะแนนร้อยละ 70%) ซึ่งคะแนนเต็ม 15 ข้อ 

  อธิบาย : ข้อสอบ Post-test ทั้งหมด 15 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100%
เมื่อเราทำข้อสอบได้ 11/15 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 70% สรุปว่าผ่านประเมินตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรเป็น " ผ่านการทดสอบหลักสูตร" 
ถ้าเราทำข้อสอบได้ 10/15 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 66.66% สรุปว่าไม่ผ่านประเมินตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรเป็น "ผ่านการอบรมหลักสูตร" 

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้มีชื่ออยู่ในข้อ 1-4 จะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ลงนามบนประกาศนียบัตรเป็นท่านผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (GMR) นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผศ.ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์ รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี และรศ.ดร. ชีวลัค พงบูรณกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ลงนามบนประกาศนียบัตร

3. อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบเมืออาชีพ ปี พ.ศ. 2566

 คำอธิบาย  เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบแต่ละหลักสูตร มีดังนี้
1. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย google form ระหว่างวันที่เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันก่อนมีการจัดอบรม 1 วัน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องลงชื่อในระบบออนไลน์ด้วย Google form ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อการยืนยันตัวตนว่าเข้าร่วมอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM
3. กรณี ที่ลงชื่อที่หน้าห้องประชุมที่จัดอบรม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566  (เป็นอีกช่องทางของการตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม)
อธิบาย : ถ้าผู้เข้าร่วมอบรมทำตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 1 และข้อ 2 ทางผู้จัดจะให้รับประกาศนียบัตรทุกคน สถานะประกาศนียบัตรเป็น  "ผ่านการอบรมหลักสูตร" 

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้ทำตามเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1-3 แต่ต้องทำเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 สำหรับผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์จะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ลงนามบนประกาศนียบัตรเป็นท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.จารุวรรณ หมั่นมี โรงพยาบาลราชวิถี