องค์กรคุณธรรม จริยธรรม

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


จัดทำโดย


คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


คุณธรรมอัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เปิดใจ ให้บริการ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 1
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับหน่วยงาน)

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับหน่วยงาน)

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม [ DMSC1 ] , [ DMSC2 ]


ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


4. หลักฐานการร่วมประกาศเจตนารมณ์ [ ภาพกิจกรรม MSTO ]
หลักฐานประกาศเจตนารมณ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ ภาพกิจกรรม (VDO)

หลักฐานประกาศเจตนารมณ์สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ ภาพกิจกรรม (VDO) ]   


ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม


ขั้นตอนที่ 4

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อ 2 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น นางสาวภาวิณี สุขจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น นางกาญน์จชนก นาคชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ
ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อ 2 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น

2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม

ขอเผยแพร่วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   เผยแพร่วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวีดิทัศน์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว

  1. วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

  2. วีดิทัศน์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ