องค์กร

คุณธรรม จริยธรรม

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


จัดทำโดย


คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณธรรมอัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เปิดใจ ให้บริการ

การดำเนินงานด้านจริยธรรม

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนที่ 1
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับหน่วยงาน)

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับหน่วยงาน)

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม


ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม


ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  

ขั้นตอนที่ 4

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  


ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  

Web site องค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สำนักงานเลขานุการกรม 

2. กองแผนงานและวิชาการ

3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

4. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

5. สถาบันชีววัตถุ

6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

7. สถาบันวิจัยสมุนไพร

8. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

9. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

10. สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

11. สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

12. สำนักยาและวัตถุเสพติด

13. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

14. สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

16. ศูนย์รวมบริการ

17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

18. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 

19. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

20. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

23. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

24. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

25. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

26. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

27. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

28. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

29. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

30. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 

31. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง