องค์กรคุณธรรม จริยธรรม

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


จัดทำโดย


คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


คุณธรรมอัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เปิดใจ ให้บริการ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 1
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับหน่วยงาน)

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับหน่วยงาน)

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม [ DMSC1 ] , [ DMSC2 ]


ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามรับทราบ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามรับทราบ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามรับทราบ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามรับทราบ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามรับทราบ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักฐานประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามรับทราบ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


4. หลักฐานการร่วมประกาศเจตนารมณ์ [ ภาพกิจกรรม MSTO ]
หลักฐานประกาศเจตนารมณ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ ภาพกิจกรรม (VDO)

หลักฐานประกาศเจตนารมณ์สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ ภาพกิจกรรม (VDO) ]   


ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 

4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม


ขั้นตอนที่ 4

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อ 2 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น อันดับที่ 1 นางสาวภาวิณี สุขจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น อันดับที่ 2 นางกาญน์จชนก นาคชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ

  หลักฐานและการลงนามรับทราบ
ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อ 2 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด หนังสือแจ้งเวียน

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น อันดับที่ 1 นางสาวอภิมน จิรพงศธร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น อันดับที่ 2 ลำดับที่ 1 นางกาญน์จชนก นาคชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ

  DOWNLOAD หลักฐานบุคลากรดีเด่น อันดับที่ 2 ลำดับที่ 2 นายนาวี ศรีวรมย์ นักจัดการงานทั่วไป

  หลักฐานและการลงนามรับทราบ

  สรุปการจัดกิจกรรมบุคลากรดีเด่นครั้งที่1 และ 2 ปี 67

  บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น เรื่อง Suitability of Alternative ATP Assay for Lot Release BCG-172-1 Vaccines in Thailand: from Lab to WHO Network โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (ประกาศ#มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล #นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ #นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น และ #นักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2567)

2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

  - บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประธานสาขา และคณะทำงานในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32/2567

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)  

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม

ผลการดำเนินงานประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม และกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2567

  1. การดำเนินงานตามนโยบายการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

      2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมื

      3. องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาค และเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ

บุคลากรในหน่วยงานให้ความรู้ด้านวิชาการกับบุคคลภายนอก

   สัมภาษณ์ : ดร.อภิวัฎ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข “ตัวเรือด” ลามถึงเอเชีย แมลงตัวเล็กภัยคุกคามป่วนโลก

  ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ เรื่อง ยุงลายวายร้ายพาหะนำโรคไข้เลือดออก  แก่แกนนำสุขภาพด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2

  ให้สัมภาษณ์ : วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้ เป็น #วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงอันตรายของไข้เลือดออกที่ใกล้ตัวและวิธีการป้องกันจากโรคไข้เลือดออก  และ ลดอัตราการระบาดและทำให้ผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเป็นศูนย์ต่อไป ขานรับนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่อัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกจะต้องหมดไปภายในปี 2573

  ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ งาน #วันไข้เลือดออกอาเซียน  2567 หรือ ASEAN Dengue Day 2024 ภายใต้แนวคิด “Dengue Hero towards Zero Death” ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

  ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร.  ณ ศูนย์บริการร่วม (G- Service Point) ชั้น 2 โซน Forum ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ขอเผยแพร่วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   เผยแพร่วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวีดิทัศน์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว

  1. วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

  2. วีดิทัศน์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ