ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online
สำหรับอบรม

แนะนำข่าวสารและกิจกรรมการอบรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมจากสำนักยาและวัตถุเสพติด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

26 ตุลาคม 2566 II  การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai


เรื่อง  พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ

          1) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี chat GPT (tablet)

          2) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี Deep Learning ทางด้านภาพ (digital camera)


จัดโดย : สำนักยาและวัตถุเสพติด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://website.bdn.go.th/th/knowledge/nGO4ZtW

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมจากสำนักยาและวัตถุเสพติด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

26 ตุลาคม 2566 II  การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai


เรื่อง  พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ

          1) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี chat GPT (tablet)

          2) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี Deep Learning ทางด้านภาพ (digital camera)


จัดโดย : สำนักยาและวัตถุเสพติด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://website.bdn.go.th/th/knowledge/nGO4ZtW

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2566

RLU คืออะไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ rluthailand.com/ 

สถิติผู้เข้าชม

นโยบายการจัดสร้างเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สววพ. ทราบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป ท่าสามารถติดต่อได้ที่ 029510000 ต่อ 99357, 99358