ติดต่อเรา...

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office


ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เว็บไซต์                http://msto.dmsc.moph.go.th/

E-mail                msto.gm@dmsc.mail.go.th

Facebook            https://www.facebook.com/mstoDmsc/

ช่อง YOUTUBE      MSTO Channel : สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

LINE ID:               MSTO2564

ที่ตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0 2951 0000 ต่อ 99357, 99358  โทรสาร 0 2951 1297 มือถือ 06 3179 1737

เว็บไซต์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

คลิกแผนที่ Google MAP

LinkFacebookEmailLinkYouTube

แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์