สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office
พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 แผนป้องกันการทุจริต

 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน