ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับที่ 11 

ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น
ตำแหน่งการบริหารงาน :  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)
ตำแหน่งสายงาน/ระดับ : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง :  11 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3073/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

     ** มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ **

ทำเนียบหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
และหัวหน้าสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาสาสตร์การแพทย์

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล      ตำแหน่ง   เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
(เริ่ม)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
(สิ้นสุด)

1

นางสาวนวลตา ม่วงน้อยเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช.) คำสั่งที่ 399/2543 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2543

3 กรกฎาคม 2543

30 กันยายน 2543

2

นางมยุรา กุสุมภ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช.) คำสั่งที่ 599/2543 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2543

12 ตุลาคม 2543

30 กันยายน 2549

3

นางพิมพ์ใจ  นัยโกวิท
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช.) คำสั่งที่ 731/2549 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2549

5 ตุลาคม 2549

30 กันยายน 2550

4

นางสุนันท์  จำรูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช.) คำสั่งที่ 993/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550

29 ตุลาคม 2550

30 กันยายน 2551

5

นางสาวสุมล  ปวิตรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) คำสั่งที่ 964/2551 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551

6 ตุลาคม 2551

17 เมษายน 2554

6

นางปนัดดา   ซิลวา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) คำสั่งที่ 1081/2554 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554

21 กันยายน 2554

9 กันยายน 2556

7

นางเยาวภา  พงษ์สุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) คำสั่งที่ 1774/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

10 กันยายน 2556

3 กุมภาพันธ์ 2558

8

นางปราณี  ชวลิตธำรง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) คำสั่งที่ 167/2558 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

4 กุมภาพันธ์ 2558

30 กันยายน 2558

9

นางเดือนถนาม  พรหมขัติแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) คำสั่งที่ 2352/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

1 ธันวาคม 2558

30 กันยายน 2562

10

นางสาวบุษราวรรณ   ศรีวรรธนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) คำสั่งที่ 2562/2562  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

30 กันยายน 2563