ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มาของข้อมูล

          สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ประเภททรงคุณวุฒิ ระดับสูงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่มีการจัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นการภายใน ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 398/2543 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ให้มีฐานะเทียบเท่ากอง/สถาบัน/สํานัก ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดําเนินไปอย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั้น

  ข้อมูลทั่วไปเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น


ขั้นตอนการค้นหาคำค้นหาที่ใช้ : คำนำหน้า ชื่อและสกุล (ตัวอย่าง นายโปรดมา ค้นหา)