องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเผยแพร่วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   เผยแพร่วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวีดิทัศน์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว

  1. วีดิทัศน์ ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

  2. วีดิทัศน์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดงาน/เกี่ยวกับสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ

08.10.66 II วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

  13.10.66 II วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  13.10.66 II  “วันนวมินทรมหาราช”  วันที่ 13 ตุลาคม 2566  

  21.10.66 II  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 

    23.10.66 II วันปิยมหาราช (น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) 

  05.12.66 II วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    วันชาติ และวันพ่อแห่งชา
ติ

  07.12.66 II วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  10.12.66 II วันรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร

28.12.66 II วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาคาร วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี

  08.01.67 II วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

17.02.66 II จัดอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดวิถีวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

21.12.65 II ทำกิจกรรม ณ ศูนย์พัมนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี 

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

10.03.66 II เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566