องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ

องค์กรคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

67-1 กิจกรรม.......

67-2 กิจกรรม.......