องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินงานตามนโยบายการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิปวิดีทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy 

จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29.01.67 II สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เผยแพร่ คลิปวิดีทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ไม่ทน ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ณ บริเวณสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 7


กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้งที่ 1/2567

ครั้งที่ 1/2567 นางสาวภาวิณี สุขเจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับการยกย่องให้เป็น บุคลากรดีเด่น สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปี ๒๕๖๗ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 2 อันดับแรก

ครั้งที่ 1/2567 นางกาญจน์ชนก นาคชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับการยกย่องให้เป็น บุคลากรดีเด่น สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปี ๒๕๖๗ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 2 อันดับแรก

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การสื่อสารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

 การบริหารความเสี่ยงของแผนงานและวิชาการ

การจัดการข้อร้องเรียน