พิมพ์ประกาศนียบัตร สววพ.

หนังสือรับรองหน่วยงานที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

เอกสารเผยแพร่

หนังสือรับรองหน่วยงานที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3