พิมพ์ประกาศนียบัตร สววพ.

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

การใช้คำค้นหา

พิมพ์ประกาศนียบัตร
ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม

ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม เป็นระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน โดยการใช้ Google Application ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกาศนียบัตรที่ออกโดยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรูปแบบของประกาศนียบัตรที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกตามรูปแบบ SOP กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกำหนดรูปแบบและข้อความบนประกาศนียบัตร รวมถึงขั้นตอนการออกประกาศนียบัตร ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

พัฒนาโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบบริหารจัดการฯ ติดต่อ 0 2951 0000 ต่อ 99357