พิมพ์ประกาศนียบัตร สววพ.

ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร 

คำอธิบาย  ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร

  1. เมื่อเข้าถึงหน้า webapp ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม  URL:  www.gm1msto.net/
1.1 web ระบบบริหารจัดการฯ จะให้บริการเกี่ยวกับการอบรม เผยแพร่กิจกรรมอบรม
[ได้ขออนุญาตผ่านเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Foem) URL:    เติม
      ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารแสดงความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล URL: shorturl.asia/ktYhN
1.2 ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร
2. การค้นหาข้อมูลประกาศนียบัตร
2.1 คำค้นหาที่ใช้ค้นหาในระบบบริหารจัดการ e-Certificate  คือ  ชื่อ-นามสกุล
[จะได้เป็นรูปแบบเดียว]
      *2.2 ยกตัวอย่างการพิมพ์คำค้นหา สมมุติว่าชื่อ นายทดสอบ กิตติมาสมบูรณ์ 
      คำค้นหาที่พิมพ์ คือ ทดสอบกิตติมาสมบูรณ์ (ชื่อและนามสกุลให้พิมพ์ติดกัน)
2.3 เมื่อคลิกค้นหา ระบบจะเรียกข้อมูลประกาศนียบัตรทั้งหมดมาแสดงเป็นตาราง สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้