ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online (สำหรับอบรม)

(พัฒนาขึ้นในโครงการอบรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563-2565)

(จัดอบรมโดย: สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

แนะนำข่าวสารและกิจกรรมการอบรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


พบกันเร็วๆ นี้

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติไทเก๊ก ครั้งที่ 2/2567

ด้วยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติไทเก๊ก ครั้งที่ 1/2567  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีจิตสำนึก มีคุณะรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใสพร้อมในการปฏิบัติงาน แบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

           ในการนี้ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติไทเก๊ก ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  

เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ LINK : https://bit.ly/3wapGTq
(กรณีไม่สามารถเปิดได้กรุณา Refresh หรือ กด shift+F5)
หากพบข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 951 0000 ต่อ 99357

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

           ในการนี้ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ LINK : https://bit.ly/3wapGTq

(กรณีไม่สามารถเปิดได้กรุณา Refresh หรือ กด shift+F5)
หากพบข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 951 0000 ต่อ 99357

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติไทเก๊ก ครั้งที่ 1/2567

ด้วยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติไทเก๊ก ครั้งที่ 1/2567  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีจิตสำนึก มีคุณะรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใสพร้อมในการปฏิบัติงาน แบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

           ในการนี้ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติไทเก๊ก ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 722 ชั้น 7อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  

เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ LINK : https://bit.ly/3wapGTq
(กรณีไม่สามารถเปิดได้กรุณา Refresh หรือ กด shift+F5)
หากพบข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 951 0000 ต่อ 99357

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ LINK : https://bit.ly/3wapGTq
หากพบข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 951 0000 ต่อ 99357

รูปแบบ onsite ขอสงวนสิทธิให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รูปแบบ online ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ทุกท่าน

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมในครั้งนี้พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไข ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


อบรม"การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ"

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ ซึ่งจัดในรูปแบบ onsite และ online ผ่านระบบ Zoom  ในหัวข้อบรรยาย เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ"  โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

สามารถลงทะเบียนได้ที่ LINK:https://bit.ly/BullDMSc2024
หากพบข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 951 0000 ต่อ 99357

รูปแบบ onsite ขอสงวนสิทธิให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รูปแบบ online ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2566

RLU คืออะไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ rluthailand.com/ 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32/2567
โทร. 02 951 0000 ต่อ 99187, 99051 (คุณรสรินทร์, ธนวรรณ)

ติดต่อสอบถาม...หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการส่งบทคัดย่อ
มือถือ  063 179 1737 โทร. 02 951 0000 ต่อ 99357 (คุณอนุชิต)  99653 (คุณนาวี)

สถิติผู้เข้าชม

นโยบายการจัดสร้างเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สววพ. ทราบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป ท่าสามารถติดต่อได้ที่ 029510000 ต่อ 99357, 99358