สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office
พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม

ภาพกิจกรรมการอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น 

ที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้น

เลือกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566

1. การอบรมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างมืออาชีพ ปี 2566
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist
3. การอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. โครงการสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox 2566
6. โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Research Sandbox 2566

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก