การอบรม

เรื่อง การออกแบบการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ "จาก Design Thinking
สู่การเขียนข้อเสนอโครางการ และการจัดสรรผลประโยชน์จากการวิจัย"

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


-----------------------------------------

จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยาย


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565


เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายเรื่อง  "Desing Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรม"

เวลา 11.00 - 12.00 น. ฝึกปฏิบัติเรื่อง "Design Thinking & Canvas Business Model"

เวลา 13.00 - 16.00 น. บรรยายเรื่อง  "การออกแบบกระบวนการจัดสรรผลประโยชน์จากการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา" 

            โดย  ดร. อัครวิทย์ การญจนโอภาษ

                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565


เวลา 09.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"

            โดย รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เวลา 13.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง "การเขียนโครงการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"

            โดย รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา

                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


             โดย ดร.ภญ.ประไพ วงศ์สินคงมั่น

                    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

                    หัวหน้าสำนักวิชาการวิยาศาสตร์การแพทย์

                    สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


            โดย ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร                

                     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

                     สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


กลับหน้าแรก