การอบรม

เรื่อง การใช้งานระบบ Thai Journal Online Syestem (ThaiJo)

ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


-----------------------------------------

จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กลับหน้าแรก