ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

และเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณงามความดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รวมภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณงามความดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566