ภาพกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ร่วมประชุมมอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมมอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมมอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น โดยลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พร้อมติดตามการพัฒนาห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ (Khon Kaen Model) และการดำเนินการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ (การเจาะเลือดใกล้บ้าน) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมกับศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล ณ อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ทั้งนี้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์จากการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรในหน่วยงานและ Khon Kaen Model ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลระบบสุขภาพของประชาชน ตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่จากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม