มหกรรม DMSc R2R Forum 2022

R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable development)

การนำเสนอผลงานที่เป็นภารกิจและภารกิจสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธาณสุข 

ที่เข้าข่ายประเภทงานสู่งานวิจัย (R2R) 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 

โดยจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

แนวทางการประวดผลงาน R2R

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงาน

  1. รับสมัครผลงาน R2R ผ่านระบบออนไลน์ Jotform ระหว่างวนที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565

2. ประกาศลำดับการนำเสนอ Oral Presentation ผ่านทางเว็บไซต์ www.plandmsc.com วันที่ 30 มิถุนายน 2565

3. ผู้สมัครส่งไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

4. นำเสนอผลงานในงานมหกรร DMSc R2R Forum 2022 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เอกสารแนวทางการประกวดผลงาน R2R

ลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2565 (เวลา 24.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน R2R และกำหนดการ

กลับหน้าแรก