จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth
ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2566  

โดยจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

INFOGRAPHIC ประชาสัมพันธ์

งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth

ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานนำเสนอ

ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานนำเสนอ
ในงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth 
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี     


ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ (>) https://www.plandmsc.com/planinformation/planannuce/item/717-dmsc-r2r-forum-2023-r2r-to-health-for-wealth.html

งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

4 วัน  · 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566                                                                                             

 กำหนดการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

พิธีเปิดการประชุม 

งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth 

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่นี่ >>https://bit.ly/DMScR2R2023   

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#DMScPR  📣

#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  🧪

#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข  🏥  

#DMScR2R2023ฝก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 : R2R to Health for Wealth ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2566   

กำหนดการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่นี่ >>https://bit.ly/DMScR2R2023 

การนำ เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) รูปแบบ Onsite และ Online 

 ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3

 ด้านภารกิจสนับสนุน ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8

🧪เสวนาวิชาการ เรื่อง “R2R to Health for Wealth” 

โดย วิทยากร

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช 

นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

2. ดร.น.พ. อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3. นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

4. นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศำสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรยายหัวข้อ เรื่อง “R2R ทำยังไงให้ง่าย”

โดย วิทยากร นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#DMScPR  📣

#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  🧪

#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข  🏥  

#DMScR2R2023

ลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2565 (เวลา 24.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน R2R และกำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล R2R

เล่มบทคัดย่อ R2R 2023

กลับหน้าแรก