ภาพกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

พิมพ์ประกาศนียบัตร

ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online สำหรับอบรม

สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่

ตัวอย่างการใช้คำค้นหา


  - คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลในระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม จะใช้ ชื่อและนามสกุล เพื่อจะใช้คำค้นหาในรูปแบบเดียวกัน

  - สมมุติว่าชื่อที่ต้องการค้นหา คือ นายทดสอบ

 กิตติมาสมบูรณ์

  - คำค้นหาที่ต้องพิมพ์ คือ   ทดสอบกิตติมาสมบูรณ์

[พิมพ์ชื่อและนามสกุลติดกัน]