สัมมนาฮาเฮ KM เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

(DMSc Monthly KM) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


-----------------------------

        สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันทีมจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ดำเนินกิจกรรม “สัมมนาฮาเฮ KM เดือนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” (DMSc Monthly KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนและแสดงศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นได้รับฟัง  สื่อสารให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อหน่วยงานได้  โดยจะดำเนินการให้เหมาะสมกับภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (covid-19) และมาตรการของภาครัฐ สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ.นนทบุรี สัมมนาที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี และสำหรับบุคลากรที่สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  สามารถเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผ่านทาง VDO Conference หรือระบบ Zoom ได้ที่หน่วยงานของตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง

2. พื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับความรู้ที่หลากหลาย จากประสบการณ์และความสำเร็จของผู้อื่น และเกิดแรงบันดาลใจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน

3. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์  ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน ๕๐ คนต่อครั้ง  ในห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เนื้อหาและกิจกรรมโดยย่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทีมงานการจัดการความรู้  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 591 0000 ต่อ 99363