แผนโครงการอบรม

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 1  DMSc Smart lncubator & Accelerator ครั้งที่ 1-10/2564 เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการองผู้บริหาร ผู้รับบริการ

และนโยบายองประเทศ สนับสนุนให้นวัตกรของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ได้ฝึกภาคปฏิบัติในการเียนโครงการ นำเสนอผลงาน และ

บริหารจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ

เปิดโอกาสให้วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน

ระยะเวลา : เดือนละ 1-2 ครั้ง ตั้งแต่ มกราคม 2564  ถึง สิงหาคม 2564

EXPERT : อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แลจากหน่วยงานต่างๆสอบถามรายละเอียดหลักสูตร 

ติดต่อ : สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร  0631791737 ,  02951-0000 ต่อ 99357,99358

LINE ID: msto2564   

           ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร  

           นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

           สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปฏิทินการอบรมบ่มเพาะและพัฒนานวัตกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อินโฟกราฟฟิค (Infographic) รวมเอกสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอบรมบ่มเพาะและพัฒนานวัตกร

กลับหน้าแรก