หลักสูตรอบรม

เรื่อง "ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตาม มอก. 2677: 2558" (Internal auditor)

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


------------------------------------------------


          *ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ *


ด้วยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีตาม มอก. 2677: 2558" เพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามภายใน (Internal auditor)และนำความรู้ไปพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่อไประหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.


นื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีการขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ทางสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตระหนักถึงมาตรการ

ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้


            "อบรมผ่านระบบออนไลน์"


   วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

  ZOOM Meeting ID : 913 9598 2977

              Passcode :  533 035

  ************************************************


   วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

  ZOOM Meeting ID : 976 4820 2147

              Passcode :  789 541

  ********************************************
วิทยากรบรรยายโดย  รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร 

                 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยายวันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564

08.00-09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Application

09.00-09.15 น.         พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

                             โดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

                             รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

09.15-09.30 น.         ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

09.35-12.00 น.         การทวนสอบวิธีทดสอบด้านจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO 16140 - 3

                              Microbiology of the food chain - Method validation — 

                              Part 3: Protocol for the verification of reference methods and 

                              validated alternative methods in a single laboratory

                               โดย นางเพ็ญศรี รอดมา

                               นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้าราชการบำนาญ)

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น.           การทวนสอบวิธีทดสอบด้านจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO 16140-3 (ต่อ)

                               โดย นางเพ็ญศรี รอดมา

                                 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้าราชการบำนาญ) 


วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

08.00-09.00 น.          ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Application 

09.00-12.00 น.          การทวนสอบวิธีทดสอบด้านจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO 16140 - 4

                               Microbiology of the food chain - Method validation — 

                               Part 4: Protocol for the verification of reference methods and 

                                Validated alternative methods in a single laboratory

                                โดย นางเพ็ญศรี รอดมา

                                 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้าราชการบำนาญ)

12.00-13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.30 น.             การทวนสอบวิธีทดสอบด้านจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO 16140-4 (ต่อ)

                                 โดย นางเพ็ญศรี รอดมา

                                  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้าราชการบำนาญ) 

15.30-15.50 น.             ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

15.50-16.30 น.              เฉลยแบบทดสอบ และถาม-ตอบประเด็นต่างๆ


กลับหน้าแรก