โครงการอบรม 

หลักสูตร 

Systems Biology Training Course ครั้งที่ 1 

The impact of standards and regulation 

on systems biology innivations 

ครอบคลุมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมด้านการควบคุมคุณภาพและการวินิฉัยโรค

ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ISO 15189: 2012,

 ISO 15190: 2003, ISO 19011: 2018


ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.


ณ ห้องประชุม 722 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และผ่านระบบออนไลน์่ (ZOOM, Facebook Live)


------------------------------------------------


วิทยากรบรรยายโดย  นางสิริภากร แสงกิจพร

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


  นายสุรศักดิ์ หมื่นพล

  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

-----------------------------------------