หลักสูตรอบรม

เรื่อง "ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี "

ระหว่างวันที่ 14 - 15  กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.


ออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM
------------------------------------------------


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยาย


วันที่ 14 กรกฏาคม 2564


เวลา 09.15 - 12.15 น.   เรื่อง "ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตาม มอก.2677:2558"

                              รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เวลา 13.00 - 16.00 น.  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน โดยสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในองค์ประกอบด้านความปลอดภัย ในห้องปกิบัติการ 

 หน่วยงานต่าง ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์

  รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.   เรื่อง "ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตาม มอก.2677:2558" (ต่อ)

                              รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วลา 13.00 - 16.00 น.  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน โดยสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในองค์ประกอบด้านความปลอดภัย ในห้องปกิบัติการ 

 หน่วยงานต่าง ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์

  รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับหน้าแรก