หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "ความรู้ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี "

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.


ผ่านระบบออนไลน์ 


ZOOM Meeting ID: 979 6833 3667

 Passcode: 999999


------------------------------------------------


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยาย


วันที่ 24 มิถุนายน 2564


เวลา 09.00 - 09.30 น.   เรื่อง "การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติด้านเคมี"

                              นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)

  (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

  หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


เวลา 09.30 - 10.00 น.  เรื่อง "การให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการข้อมูลและเอกสาร"

                              นายพันธวิทย์ นทกุล

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนยาญการพิเศษ

  สถาบันชีววัตถุ

  

เวลา 10.00 - 10.30 น.   เรื่อง "ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย"

  นางสาวขวัญยืน ศรีเปารยะ

  รักษาการนัิวทยาศาสตร์กแารแพทย์เชี่ยวชาญ

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


เวลา 10.45 - 12.00 น. เรื่อง "ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี"

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

                           ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี


เวลา 13.00 - 13.30 น. เรื่อง "ระบบการจัดการสารเคมี"

  นางปฏิมา มณีสถิตย์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

  สำนักยาและวัตถุเสพติด


เวลา 13.30 - 14.00 น. เรื่อง "ระบบการจัดการของเสีย"

  นางสาวศิริพร ทองประกานแสง

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย


    นางสาววราพร ชลอำไพ

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี


เวลา 14.00 - 14.30 น. เรื่อง "ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ"

  นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

  สถาบันชีววัตถุ


  นางสาวหฤทัย แสงจรัสวิชัย

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 

  สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย


เวลา 14.45 - 15.45 น. เรื่อง "ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี" (ต่อ)

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

                           ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี


เวลา 15.45 - 16.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับหน้าแรก