หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ"

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


------------------------------------------------

วิทยากรบรรยายโดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

                 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล


  ดร.อภิวัฏ  ธวัชสิน

                  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ   

                  บรรณาธิการวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


     ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์

               คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-----------------------------------------

คณะวิทยากร สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยาย


วันที่ 30 มีนาคม 2564


เวลา 10.00-12:00 น.   การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ


                              ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล


เวลา 13:00-14:00 น.   แนวทางการส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


                              ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


                             และบรรณาธิการวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เวลา 14.00-16.00 น.   ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร


                             ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล


  และคณะวิทยากร สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


วันที่ 31 มีนาคม 2564


เวลา 09.00-12.00 น.   วิพากษ์ผลงานการเขียนบทความ และอภิปรายกรณีศึกษา


                               ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล


  และคณะวิทยากร สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เวลา 13:00-16:00 น.    การเขียนรายงานเชิงวิทยาศาสตร์: ข้อพกพร่องที่มักพบและการแก้ไข


                              ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับหน้าแรก