หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมาณ (Quantitative Microbial Risk Assessment)

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และผ่านระบบออนไลน์่ (ZOOM, Facebook Live)

------------------------------------------------

วิทยากรบรรยายโดย  รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

  ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-----------------------------------------

กำหนดการบรรยาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา  9:00 – 12:00 น. 1. Food Risk Analysis

                    2. QMRA : Salmonella in chicken

เวลา 13:00-16:00 น. 3. Binomial Process

                    4. Poisson Process 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 9:00 – 12:00 น. 5. Useful probability distributions 

    + Application

                    6. Monte Carlo Simulation

                                Example : Exposure Assessment

เวลา 13:00-16:00 น.    Example : Dose-response assessment

                      Example : Risk Characterization

                                Example : Monte Carlo Simulation


สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในห้องประชุม

(กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาใช้ประกอบการฟังคำบรรยาย)

การเข้าอบรมในห้องประชุมรับจำนวนจำกัด 50 ท่าน แต่ระบบออนไลน์รับจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อเข้ารับการอบรมครบระยะเวลา และทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านระบบออนไลน์

กลับหน้าแรก