การบรรยายธรรมพิเศษ

เรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต"

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และผ่านระบบออนไลน์่ (ZOOM, Facebook Live)

------------------------------------------------

วิทยากรบรรยายโดย  พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

-----------------------------------------

กำหนดการบรรยาย

วันที่ 3 มีนาคม 2564

เวลา 13.30-14.30 น. หลักธรรมในการดำเนินชีวิตระหว่างการบรรยายธรรมพิเศษ จะมีผลไม้ และพืชผักสวนครัวากวัดสวนแก้วมาจำหน่ายเพื่อร่วมบุญตามกำลังศัทธา


สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในห้องประชุม

(กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาใช้ประกอบการฟังคำบรรยาย)

การเข้าอบรมในห้องประชุมรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน แต่ระบบออนไลน์รับจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

กลับหน้าแรก