โครงการฝึกอบรม

เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "

ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผ่านระบบออนไลน์่ด้วยโปรแกรม (ZOOM)

------------------------------------------------

ด้วยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีวิทยากรจาก FERCIT บรรยายและฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์

ให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนา โครงการวิจัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการขอรับรองจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-----------------------------------------


กลับหน้าแรก