หลักสูตรอบรม

เรื่อง " KM การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี" 

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


------------------------------------------------

#สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ  #ทีมงานจัดการความรู้  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  จัดอบรม เรื่อง " KM การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนให้นักวิเคราะห์ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในหลักสูตร MV ด้านเคมี และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวิทยากรบรรยายโดย  นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย

                 วิทยากรเชี่ยวชาญ 


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยาย


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564


เวลา 09.15-09.30 น.   ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนการอบรมเวลา 09.30-12.00 น.   อบรมการทดสอบความใ้ช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี

                        

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

                            

เวลา 13.00-16.30 น.   อบรมการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (ต่อ)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564


เวลา 09.30-12.00 น.   อบรมการทดสอบความใ้ช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (ต่อ)

                        

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

                            

เวลา 13.00-16.00 น.   อบรมการทดสอบความใ้ช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (ต่อ)


เวลา 16.00-16.30 น. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรมกลับหน้าแรก