หลักสูตรอบรม

เรื่อง "อบรมฟื้นฟูความรู้ในการปฏิบัตงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19"

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดแบบออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM


------------------------------------------------กลับหน้าแรก