กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาบริการภาครัฐ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาบริการภาครัฐ

19 กรกฏาคม 2566| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาบริการภาครัฐ 


นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และสาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาบริการ เรื่อง “การพัฒนาระบบ e-Service การตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพกิจกรรม

เนื้อข่าวประชาสัมพันธุ์เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม