โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้ทบทวนบทความ เรื่อง "การใช้งานระบบ Thai Journal Online System (ThaiJO)"

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

14 กรกฎาคม 66| การใช้งานระบบ Thai Journal Online System (ThaiJO)

ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น บรรณาธิการบริหารวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและฝึกอบรม
ผู้ทบทวนบทความ เรื่อง "การใช้งานระบบ Thai Journal Online System (ThaiJO)" วิทยากรโดยนายชาตรี วงษ์แก้ว วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ (ThaiJO) วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองบรรณาธิการวารสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพกิจกรรม

ระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม

หมายเหตุ : คำที่ใช้ค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อและนามสกุลติดกัน เช่น    อนุชิตบุญกิตติวศิน    โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า