อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 ก.ค.66  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 9 ชั้น 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการถ่ายถอดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

----------------------------------------


ด้วยทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มุ่งเน้น Knowledge Vision ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสำเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ต่อไป ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-----------------------------------------

จัดโดย ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
(Knowledge Management Workshop) 

กลับหน้าแรก