การอบรมจริยธรรม

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

การอบรมจริยธรรม
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เปิดใจ ให้บริการ มาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน จัดโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่
ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ
          บรรยายเรื่อง "การสร้างพลังชีวิตด้วยพลังจิต
                                  ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการฝึกปฏิบัติ"

วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1
    อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงก์ LINK: https://moph.cc/ETMSTO 

เทปการบรรยายอบรมจริยธรรม

ภาพกิจกรรมในการอบรมการสร้างพลังชีวิตด้วยพลังจิต

17 ก.พ.66| อบรมการสร้างพลังชีวิตด้วยพลังจิต

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง การสร้างพลังชีวิตด้วยพลังจิต เพื่อให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา วิถีวัฒนธรรมไทย การมีคุณธรรมที่ดีงาม เกิดการพัฒนาจิตอย่างยั่งยืนด้วยหลัก 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) และสร้างสังคมคุณธรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประชาชนรอบข้าง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เป็นวิทยากรบรรยายผ่านทางออนไซท์และออนไลน์ Application Zoom จัดโดย คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566