อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน

ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่

1. ดร.จารุวรรณ หมั่นมี  โรงพยาบาลราชวิถี
2. นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ นักวิชาการอิสระ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ทวิป กิตยาภรณ์ นักวิชาการอิสระ
4. นพ.วิโรจน์  เหล่าสุนทรศิริ นักวิชาการอิสระ
5. นพ.อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
6. คุณวีรวุฒิ วิทยานันท์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระหว่างวันที่ 26-27  มกราคม 2566
เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย


สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงก์ LINK: https://shorturl.asia/lZA5W 

พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพการบรรยาย

วันที่ 26 มกราคม 2566 (เช้า)

วันที่ 26 มกราคม 2566 (บ่าย)

วันที่ 27 มกราคม 2566 (เช้า)

วันที่ 26 มกราคม 2566 (บ่าย)

ภาพกิจกรรม