โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

26 มิถุนายน 2566| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 10

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดอบรม 🧬   DMSc Smart Innovation Sandbox  ครั้งที่10 🔬

🗓️ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา10:00 น.- 15:00 น.
ONSITEและZOOM  ณ ห้องประชุม 811 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

⭐ บรรยายเรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”
โดย ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน  

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

⭐บรรยายเรื่อง ฝึกทบทวนแนวคิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมทางคลินิก

⭐บรรยายเรื่อง ระดมสมองและฝึกปฏิบัติ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โดย ทนพญ. สิริภากร แสงกิจพร 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ