โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

30 สิงหาคม 2566| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 12


ลำดับการนำเสนอผลงานนวัตกรรม
โครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 12

วันพุธที่  30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ให้คำแนะนำ

ดร.อภิวัฎ  ธวัชสิน   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

    สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

     สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข