โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

14 กันยายน 2566 | DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 13

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม และมอบเกียรติบัตรสำหรับที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรม
🧬   DMSc Smart Innovation Sandbox  ครั้งที่13 🔬
โครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSC SMART INNOVATION SANDBOX ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรูปแบบออนไลน์
จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


ได้รับเกียรติจาก
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประกาศนียบัตร


ได้รับเกียรต์จาก

ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ผ่านมา

ประชุมระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเป็นในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ DMSc Innovation Ecosystem

  โดย  ดร.อภิวัฎ ธวัชสิน        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


          ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์