โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

13 มิถุนายน 2566| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 8

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97960967091...

Meeting ID: 979 6096 7091

Passcode: 094978

9.00-11.0 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มวัสดุควบคุมคุณภาพ

1) ตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้จุลินทรีย์

ในรูปผงแห้ง โดย กมลชนก แผ้วพลสง, อภิญญา ภูดรม่วง และศุภาภรณ์ อึ๊งศรีวงษ์

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

2 ) ต้นแบบตัวอย่างทดสอบความชำนาญในการวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเจล

โดย ศุภัชญา ลำขาว สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

3) การพัฒนาวัตถุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ

โดย ฐิติวัสส์ สุวคนธ์, กิตติรัตน์ บัวสุ่น, ปัทมา พรมจันทร์ และ

ฤทัยชนก เพ็ญภู่ กองทดสอบความชำนาญ

4) วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple testโดย สุณิสา ศรีสวัสดิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Product Innovations

1) ชุดทดสอบสาร THC จากน้ำลาย

โดย อรณิชา สมบัติศรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

2) ระบบนำส่งสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง

โดย พูนสุข อนันตวรสกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

***********************************************************************

การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Product Innovations (ต่อ)

3) พัฒนาวิธีการตรวจหา formaldehyde ในเครื่องสำอาง

โดย รัศมิ์ภัสสร จริยภิญโญ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

4) การเพาะเลี้ยง MSC ด้วย Bioreactor

โดย อัจฉราพร ดำบัว สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

5) MSC derived Exosome

โดย พัชราภรณ์ บุญชู สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

6) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อ

โดย พัชราภรณ์ นพปรางค์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์